Przykład certyfikatu IDW S6 (2023)

Dowiedz się, w jaki sposób TBI tworzy raport IDW S6, z jaką procedurą, z jaką zawartością roboczą TBI. Oto część 1 z 4 przykładowego raportu IDW S6. Istotą pierwszej części jest przedstawienie ekonomicznego i prawnego punktu wyjścia. Obejmuje to opis struktury firmy i biznesu, zrozumiałe wyjaśnienie rozwoju biznesu, analizę zysków, bilansu i rozwoju finansowego, prezentację aktualnego rynku i pozycji konkurencyjnej firmy dla każdego biznesu.

Z jakiego szablonu raportów IDW S6, koncepcji działań naprawczych według IDW S6 korzysta TBI?
IDW S6 Przykładowy raport - 1. Opisz i uzgodnij przedmiot i zakres zamówienia
IDW S6 Przykładowy raport - 2. Przedstaw ekonomiczny i prawny punkt wyjścia
Przykład raportu IDW S6 - 2. a. Opisz strukturę i modele korporacyjne i biznesowe
Przykład raportu IDW S6 - 2.b. Spraw, aby rozwój biznesu był zrozumiały
Szablon raportu IDW S6 – II w. Analizuj zarobki, bilans i rozwój finansowy oraz sytuację
Przykładowy raport IDW S6 - II d. Opisz rynek i pozycję konkurencyjną dla każdej firmy

Przykład certyfikatu IDW S6 (1)

osoba kontaktowa
Piotr Hauk
właściciel, kierownik
TBI Management Partner GmbH, Starnberg
Telefon: 08151 / 44 666-0
E-mail: info@tbi-mp.de

Z jakiego szablonu raportów IDW S6, koncepcji działań naprawczych według IDW S6 korzysta TBI?

Przykład certyfikatu IDW S6 (2)

TBI przygotowuje raporty restrukturyzacyjne z koncepcją restrukturyzacji zgodnie z IDW S6, standardem restrukturyzacji Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), w celu przywrócenia rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa bliskiego niewypłacalności lub przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie według następującego schematu:

Procedura i treść pracy:

 1. opisać i uzgodnić przedmiot i zakres zamówienia,
 2. Przedstawić ekonomiczną i prawną pozycję wyjściową firmy w jej otoczeniu, a ponadto:
  1. opisać strukturę i modele firmy i biznesu,
  2. uczynić rozwój biznesowy firmy zrozumiałym,
  3. analizować zarobki, bilans oraz rozwój i sytuację finansową,
  4. Opisz rynek i pozycję konkurencyjną dla każdej transakcji,
 3. opisać etap kryzysu, przyczyny kryzysu i straty,
 4. Analiza istnienia ryzyka niewypłacalności, opis i ocena wyniku prognozy kontynuacji (prognozy kontynuacji w prawie upadłościowym) (por. faza 1 projektu stworzenia raportu restrukturyzacyjnego IDW S6),
 5. SWOT – ocena mocnych i słabych stron, szans, ryzyka biznesu,
 6. przedstawić misję wraz z modelem biznesowym zreorganizowanej firmy,
 7. Przedstawienie działań mających na celu uniknięcie ryzyka niewypłacalności i poradzenie sobie z kryzysem przedsiębiorstwa, a także ustalenie modelu zreorganizowanej firmy, opracowanie i wyjaśnienie koncepcji restrukturyzacji oraz działań restrukturyzacyjnych,
 8. Stwórz zintegrowane planowanie rehabilitacji, plus
  1. opracować zintegrowane planowanie finansowe (planowanie wyników, bilansu i płynności),
  2. Opracowuj i koordynuj scenariusze finansowania, wybieraj i planuj finansowanie.
 9. Ocenić i ocenić zdolność do rehabilitacji.

Treść pracy rozdziałów, które spełniają standard IDW S6, jest szczegółowo wymieniona poniżej.

IDW S6 Przykładowy raport - 1. Opisz i uzgodnij przedmiot i zakres zamówienia

Za jedną stronę profesjonalnego raportu, poprawnego merytorycznie i sfinalizowanego zgodnie ze standardem IDW S6, TBI nalicza pół dnia roboczego i odpowiadające mu koszty, dla niektórych stron jeden dzień roboczy. Powoduje to obciążenie pracą wynoszące co najmniej 30 do 40 dni, ewentualnie więcej, w zależności od okoliczności indywidualnego przypadku i specjalnych wymagań.

Do tego dochodzi wysiłek dla

 • Stworzenie tomu załączników do przedłożenia ze wszystkimi szczegółowymi danymi dotyczącymi rozdziałów i poszczególnych tematów (od 2 do 5 dni)
 • Koordynacja treści z zarządem, udziałowcami, bankami finansującymi, partnerami finansującymi (3 do 5 dni).

W sumie daje to obciążenie pracą od 35 do 50 dni, może więcej.

Treść pracy oparta na wymaganiach standardu IDW S6:

 • stworzyć jasność co do umawiających się stron,
 • Zdefiniowanie treści zlecenia (które spółki z grupy np. spółka holdingowa, spółki zależne i stowarzyszone, w szczególności w przypadku odpowiedzialności solidarnej, przeniesienia finansowania wewnętrznego, wspólnego zamawiania zabezpieczeń),
 • dla mniejszych firm: dostosowanie zakresu analiz i raportowania do złożoności przedsiębiorstwa,
 • uzgodnić nieograniczone prawo do informacji – zwolnić banki i instytucje finansowe z obowiązku zachowania poufności,
 • zażądać i uwzględnić szczególne wymagania uczestniczących instytucji kredytowych w zakresie koncepcji restrukturyzacji i sprawozdania z restrukturyzacji,
 • opisz sytuację wyjściową,
 • informować o oświadczeniu o kompletności na zakończenie czynności eksperckich.

IDW S6 Przykładowy raport - 2. Przedstaw ekonomiczny i prawny punkt wyjścia

Treść pracy podrozdziałów w oparciu o wymagania normy IDW S6:

2. za. opisać strukturę i modele firmy i biznesu,
2 B. uczynić rozwój biznesu zrozumiałym,
2. w. analizować zarobki, bilans oraz rozwój i sytuację finansową,
2. tj. Opisz rynek i pozycję konkurencyjną dla każdej firmy.

Przykład raportu IDW S6 - 2. a. Opisz strukturę i modele korporacyjne i biznesowe

Treść pracy oparta na wymaganiach standardu IDW S6:

 • Modele biznesowe i cechy działalności podstawowej,
 • historia firmy i kamienie milowe,
 • najważniejsze lokalizacje, lokale biznesowe z głównymi funkcjami, obroty, liczba pracowników,
 • Spółki z kapitałem zakładowym, komandytowym lub kapitałem zakładowym, pakietem akcji, dyrektorami zarządzającymi, rozwojem sprzedaży, EBIT, wynikiem rocznym, liczbą pracowników, kapitałem własnym,
 • Zarządzanie i struktura organizacyjna z liczbą pracowników i zdolnościami (ekwiwalenty ludzi), między innymi
  • Stan personelu na koniec miesiąca (liczba, ekwiwalenty osobowe, stosunki pracy (pracownicy etatowi, tymczasowi, tymczasowi, stażyści), czas pracy (skrócony wymiar czasu pracy, nadgodziny),
 • Struktura produkcyjno-usługowa wszystkich lokalizacji, obszary podstawowe i produkcyjne, ekwiwalenty osobowe,
 • Struktura wartości dodanej najważniejszych biznesów, w tym sieci produkcyjnych, a także ich pozycja w branżach i strukturach dostawców i klientów,
 • wewnętrzne i zewnętrzne przepływy pieniężne, towary i faktury,
 • Przyrządy i systemy planistyczne i kontrolne, między innymi do komercyjnej kontroli sprzedaży, zakupów, zapasów, produkcji, zysków, płynności,
 • uwarunkowania wewnętrzne firmy1
  • prawo korporacyjne, w tym umowy spółek, umowy wspólników, umowy korporacyjne,
  • prawo cywilne, stan ważnych umów na koniec miesiąca, w tym umowy najmu istotnego, kredytowe, leasingowe, licencyjne, dostawcze, konsumenckie, spory prawne,
  • Okoliczności podatkowe, w tym ryzyka podatkowe, ważność inwestycji, przeniesienia strat,
  • Prawo pracy, w tym układy zbiorowe pracy, układy zakładowe dotyczące nadgodzin, premii urlopowych i bożonarodzeniowych, zakładowe programy emerytalne, zobowiązania emerytalne, plany socjalne i godzenie interesów, jeśli dotyczy.

Przykład raportu IDW S6 - 2.b. Spraw, aby rozwój biznesu był zrozumiały

Przykład certyfikatu IDW S6 (3)

Okres analizy: ostatnie trzy do pięciu lat na podstawie rocznych sprawozdań finansowych i danych kontrolnych; w przypadku silnej sezonowości, czasem w ujęciu miesięcznym. Według liczb bezwzględnych, kwot, zmian, w razie potrzeby porównanie stanu faktycznego z planem (treść pracy w oparciu o wymagania normy IDW S6):

 • Rozwój sprzedaży według biznesu, ewentualnie według lokalizacji,
 • Opracowywanie zamówień przychodzących, portfela zamówień,
 • w razie potrzeby opracowanie struktur cenowych i ilościowych,
 • Rozwój obrotów i marży kontrybucyjnej II (wg grup produktowych, ewentualnie produktów oraz wg klientów, w razie potrzeby rodzaje klientów, rodzaje usług, w razie potrzeby usługi),
 • rozwój struktury klientów,
 • Rozwój pracowników (liczba, ekwiwalenty osobowe) i rotacja na pracownika,
 • Rozwój wykorzystania mocy produkcyjnych.

Szablon raportu IDW S6 – II w. Analizuj zarobki, bilans i rozwój finansowy oraz sytuację

Okres analizy: Ostatnie trzy do pięciu lat w oparciu o roczne sprawozdania finansowe, czasem w poszczególnych miesiącach, jeśli występuje silna sezonowość. Według liczb bezwzględnych, kwot, zmian, jeśli to konieczne, rzeczywistych do planu (treść pracy oparta na wymaganiach standardu IDW S6):

 • Opracowanie rachunku zysków i strat/wyników operacyjnych (sprzedaż, zmiany stanu zapasów, produkcja globalna, rzeczowa, zysk brutto, personel, pozostałe koszty/przychody operacyjne, EBITDA, wynik na zwykłej działalności, EBT, wynik roczny),
 • w stosownych przypadkach, próg rentowności według firmy, biznesu,
 • Rozwój bilansu/aktywów (aktywa i pasywa; kluczowe dane finansowe; ukryte rezerwy/obciążenia, jeśli występują)
 • Rozwój przepływów pieniężnych / pozycji finansowej (z działalności gospodarczej, działalności inwestycyjnej, działalności finansowej),
 • Kształtowanie się kapitału obrotowego netto, zakresu należności (OSD), zakresu zobowiązań (DIO), zakresu zapasów (DPO) oraz okresu windykacji (OSD + DIO - DPO),
 • w przypadku kilku spółek aktywnych operacyjnie w grupie lub w grupie spółek dla zakresu konsolidacji: proces porządkowania wewnątrzgrupowego, salda netto, przepływy pieniężne,
 • „Przegląd bankowy” z kredytami w rachunku bieżącym i obrotowym, kredytami i gwarancjami ze wszystkimi danymi dotyczącymi obsługi zadłużenia, terminów zapadalności, prolongat, zabezpieczeń, gwarancji, a także m.in.
 • Opracowanie kluczowych danych finansowych (kowenantów finansowych) dotyczących zadłużenia, płynności, zysków, struktury kapitału i pozycji aktywów,
 • EBITDA za ostatni rok obrotowy, korekty,
 • Luka w zyskach do zamknięcia w stosunku do docelowej EBITDA i docelowego ROCE.

Przykład certyfikatu IDW S6 (4)

TBI wykorzystuje kluczowe dane finansowe w raportach restrukturyzacyjnych w porozumieniu z klientem iw razie potrzeby z finansistami. Dane finansowe to m.in

 • Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)
 • Dług netto do EBITDA
 • Dynamiczne przełożenie
 • Wskaźnik pokrycia odsetek, z EBIT lub EBITDA (wskaźnik pokrycia odsetek)
 • Płynność III stopnia (wskaźnik bieżącej płynności)
 • Płynność II stopnia (wskaźnik szybki)
 • Skorygowany kapitał obrotowy netto

Przykładowy raport IDW S6 - II d. Opisz rynek i pozycję konkurencyjną dla każdej firmy

Należy przeanalizować sytuację ekonomiczną firmy w jej sektorze gospodarczym oraz ocenić jej obecną i przyszłą pozycję strategiczną.

Treść pracy oparta na wymaganiach standardu IDW S6:

 • Zmiany, trendy i wyzwania na rynkach dostaw i najważniejsi dostawcy według regionu, kraju, w Niemczech, według biznesu,
 • Rozwój, trendy i wyzwania rynków klientów oraz najważniejszych klientów lub grup klientów,
 • Matryca produktów i rynków z rynkami właściwymi według branż i grup produktów,
 • Rozwój rynku według grup biznesowych i produktowych,
 • Pozycjonowanie rynkowe w podziale na branże i grupy produktów (atrakcyjność rynku, wzrost rynku, przychody, udział w rynku właściwym),
 • Trendy rynkowe i trendy technologiczne, w razie potrzeby zmiany technologii,
 • Konkurencyjna struktura i, jeśli to konieczne, zmiana strukturalna,
 • Profile głównych konkurentów, nowych istotnych konkurentów,
 • aktualna pozycja konkurencyjna i strategiczna pozycja konkurencyjna za trzy do pięciu lat,
 • opisać konsekwencje dla odpowiedniego modelu biznesowego i niezbędne zmiany, biorąc pod uwagę wyniki w zakresie zysków, bilansu i rozwoju finansowego oraz pozycji rynkowej i konkurencyjnej.

TBI – partner zarządzający przy reorganizacji, restrukturyzacji, odwróceniu

TBI – Stworzenie

 • Prognozy kontynuacji prawa upadłościowego (prognozy kontynuacji istnienia) wg IDW S11,
 • Koncepcje remontów wg IDW S6,
 • Zwrot wdrożeń.

więcej na ten temat

Raport IDW S6
Koszty wyceny IDW S6

Więcej o wzorze IDW S6

Szablon koncepcji reorganizacji(od 3 do 6 - przyczyny, dojrzałość niewypłacalności, SWOT, misja)
Koncepcja renowacji IDW S6 próbka(7 i 8 – działania, planowanie, finansowanie)
zdolność sanityzacji

Więcej o niewypłacalności

niewypłacalność
zbliżająca się niewypłacalność
bardzo zadłużony

Dalsze tematy (InsO)

Prognoza kontynuacji prawa upadłościowego, prognoza kontynuacji

Dalsza informacja

prognoza kontynuacji działalności
remont
restrukturyzacja
Redukcja kosztów, poprawa zysków
wzrost
Zarządzanie tymczasowe

Bardziej dla

konsultant ds. remediacji
Doradca Restrukturyzacyjny
Tymczasowy Menedżer

TBI – partner zarządzający przy reorganizacji, restrukturyzacji, odwróceniu –

Jesteś prawnym przedstawicielem korporacji (dyrektor zarządzający, członek zarządu), udziałowcem, wierzycielem, pożyczkodawcą (bank, instytucja finansowa, partner finansujący), udziałowcem, doradcą podatkowym, doradcą firmy w kryzysie?

 • Banki finansujące wymagają prognozy kontynuacji zgodnie z prawem upadłościowym (prognoza kontynuacji istnienia) lub koncepcji restrukturyzacji?
 • Masz pytania dotyczące prognozowania kontynuacji, niewypłacalności lub nadmiernego zadłużenia?
 • Firma jest nadmiernie zadłużona w bilansie (deficyt nie pokryty kapitałem własnym)?
 • Masz pytania dotyczące koncepcji restrukturyzacji lub odpowiedzialności dyrektorów?
 • Potrzebujesz realistycznych, kompleksowych koncepcji, realistycznych, pragmatycznych rozwiązań, aby szybko wyjść z trudnego kryzysu korporacyjnego?
 • Szukasz profesjonalnych konsultantów, konsultantów ds. restrukturyzacji i ekspertyz technicznych na temat przetrwania firmy, zdolności do kontynuacji działalności i kontynuacji działalności, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zmiany?
 • Banki finansujące wymagają zewnętrznej, niezależnej strony trzeciej, eksperta ds. restrukturyzacji i eksperta do oceny dojrzałości upadłościowej i zdolności restrukturyzacyjnej?

Masz pytania lub szukasz odpowiedzi, na przykład na poniższe tematy?

Konsultacja sytuacji początkowej
 • Kryzys z punktu widzenia kierownictwa, członków zarządu – sytuacja kryzysowa, faza kryzysu, przyczyny kryzysu,
 • Dyskusja, ocena modelu biznesowego, zwrot z branży, SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia) firmy, możliwa siła zarobkowa, opcje kontynuacji działalności,
 • Doradztwo w zakresie analiz dyrektora zarządzającego, zarządu na temat sytuacji spółki, sytuacji stratnej, nadmiernego zadłużenia w bilansie (deficyt nie pokryty kapitałem własnym),
 • fundamentalna potrzeba dostosowania w organizacji, strukturach, procesach, systemach,
 • Zakres redukcji kosztów, oszczędności, biznes, wydajność, środki finansowe na radzenie sobie z sytuacją kryzysową,
 • należności otwarte, zobowiązania wymagalne, środki finansowe,
 • banki finansujące.

Prognoza kontynuacji prawa upadłościowego (prognoza kontynuacji istnienia)

Badanie stanu niewypłacalności firmy wg IDW S11. Ponadto:

 • Doradztwo, przesłanki zaprzestania płatności, ocena niewypłacalności firmy,
 • Wyznaczanie luk płynności – tworzenie stanu płynności, bilansu płynności,
 • w stosownych przypadkach zintegrowane planowanie finansowe bieżący rok budżetowy, kolejny rok planowania; Kwalifikuj przesłanki, kwantyfikuj,
 • zaplanować pierwsze niezbędne działania biznesowe, wykonawcze i finansowe, aby uniknąć niewypłacalności,
 • Np.: kwalifikowane podporządkowanie lub zrzeczenie się wierzytelności z nakazami dłużnymi od przedsiębiorców i wspólników finansujących,
 • Mierzy aktywne zarządzanie płynnością,
 • Prognoza kontynuacji – ocena nadrzędnego prawdopodobieństwa przywrócenia wypłacalności,
  • pozytywna prognoza kontynuacji w przypadku przywrócenia wypłacalności,
  • Badanie nadmiernego zadłużenia w przypadku negatywnej prognozy kontynuacji,
 • Ocena ryzyka niewypłacalności, niewypłacalności, obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - ocena zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, brak badania formalno-prawnego.

koncepcja renowacji

Badanie zdolności firmy do restrukturyzacji według standardu IDW S6. Między innymi:

 • Analiza zwrotów firm, oferty wyników,
 • Opracowanie misji, w razie potrzeby opracowanie strategii, dostosowanie strategii,
 • opracowywać, oceniać,
 • Zmniejsz wartość dodaną do podstawowych wymagań,
 • Sprzedaż, zamknięcie nieistotnych, przynoszących straty obszarów firmy,
 • Plan naprawy i restrukturyzacji wraz ze środkami biznesowymi, wydajnościowymi, finansowymi i organizacyjnymi,
 • Projektowanie łańcucha wartości, struktur,
 • Sprawdź opcje outsourcingu
 • Adaptacja organizacji zarządzania, procesów, systemów IT - stworzenie koncepcji restrukturyzacji,
 • Tworzenie koncepcji restrukturyzacji dla firm zgodnie z IDW S6, z uwzględnieniem podstawowych wymagań i podstawowych komponentów,
 • zintegrowane planowanie finansowe, opis wymagań, zasad, warunków,
 • Finansowanie koncepcji restrukturyzacji, zwrot z kredytodawcami (banki finansujące, instytucje kredytowe, partnerzy finansujący); odpowiedni kapitał własny,
 • wzmocnienie stałego finansowania (finansowanie typu mezzanine, private equity),
 • Przywrócenie rentowności, konkurencyjności, zdolności do obsługi kapitału – ocena zaradcza tak/nie,
 • zbiorcza prezentacja niezbędnych, istotnych wyników dla pożyczkodawców, partnerów finansujących.

korporacyjna Restrukturyzacja

Wyzwanie przedsiębiorcze! Usługi świadczone przez TBI obejmują:

 • Wdrożenie restrukturyzacji firmy w oparciu o koncepcję restrukturyzacji wg IDW S6,
 • Coaching prezesów, zarządów, kadry zarządzającej,
 • Wsparcie lub przejęcie podprojektów,
 • aktywne wdrażanie restrukturyzacji firmy przez interim management na miejscu,
 • Towarzyszenie zakupom i sprzedaży firmy,
 • stale aktualizowana sprawozdawczość wymagana dla finansistów.

niewypłacalność
 • Restrukturyzacja upadłości przedsiębiorstwa jako podstawowa alternatywa,
 • Wybór postępowania upadłościowego we współpracy z zarządcą.

TBI - Partner Zarządzający przy reorganizacji, restrukturyzacji, odwróceniu

Prognozy kontynuacji IDW S11, koncepcje restrukturyzacji IDW S6

TBI nie udziela porad podatkowych, audytów, porad upadłościowych, porad prawnych.

Klienci wykorzystują również sieć TBI do radzenia sobie z sytuacją kryzysową:

 • Partnerzy doradcy podatkowi, audytorzy do pytań, doradztwo w zakresie rachunkowości finansowej, księgowości, konstrukcji bilansu, podatków, odpowiedniego kapitału własnego z kapitałem zwyczajowym, audyt.
 • Prawnicy-partnerzy, prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym, syndycy masy upadłościowej udzielający porad i pytań dotyczących niewypłacalności, postępowania upadłościowego (standardowe postępowanie upadłościowe, ESUG – postępowanie w sprawie planu upadłościowego, postępowanie w sprawie tarczy ochronnej, samoadministracja), administracja upadłościowa; Zabezpieczenie prawne, ocena prawna uznanej niewypłacalności, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; Ocena wskaźników, przesłanek do zaprzestania płatności, niewypłacalności, niewypłacalności w ujęciu ogólnym z punktu widzenia administracji upadłościowej, sądy upadłościowe; Interpretacja wyroków, orzecznictwo Federalnego Trybunału Sprawiedliwości; ochrona prawna deklarowanego, kwalifikowanego podporządkowania; Wyjaśnienie odpowiedzialności w przypadku wykroczeń związanych z niewypłacalnością, zakresu szkody w przypadku zakwestionowania,
 • Kancelaria partnerska w zakresie prawa pracy, kancelaria prawna w zakresie prawa gospodarczego. Prawo spółek, kancelaria prawa podatkowego, prawo karne.

TBI - Turnaround, Growth, Interim Management

Partner zarządzający przy reorganizacji, restrukturyzacji, odwróceniu

Przykład certyfikatu IDW S6 (5)

osoba kontaktowa

Piotr Hauk
właściciel, kierownik
TBI Management Partner GmbH, Starnberg

Telefon: 08151 / 44 66 6-0
E-mail: info@tbi-mp.de

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 29/06/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.